Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama
Naredbu broj 11-34-31987/20 od 26. 08. 2020. godine u sastavu koje je Uputstvo o organizaciji i
realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo
u školskoj 2020/2021. godini te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim
i srednjim školama u Kantonu Sarajevo izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo
Kantona Sarajevo. Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju
škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije. Kao što smo već najavili, pripremili smo upute
i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 14.
septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju
škole uživaju.

Više u dokumentu

UPUTSTVO za Škole