DNEVNI/PRODUŽENI BORAVAK PREDMETNA NASTAVA ŠKOLSKA 2019/2020.

Dnevni/produženi boravak je boravak učenika nakon škole i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Planirani broj učenika (V-IX) Broj grupa Broj nastavnika
19 2 2

 

U vrijeme boravka učenici su obuhvaćeni produženim defektološkim tretmanom, a prema ličnim potrebama i rehabilitacijskim programima. Produženi boravak će raditi svaki radni dan od  07:30 do 16:30 sati prema unaprijed usklađenim smjenama u školi. Za sve aktivnosti kao za evidenciju i praćenje postignuća učenika i evidinciju boravka vodit će se dnevnik rada. Multidisciplinaran pristup će se očitovati  kroz  saradnju sa svim članovima Stručnog tima Zavoda: direktoricom, pedagogicom, psihologicom, socijalnom radnicom, logopedima i medicinskim osobljem.

Raspored dnevnih aktivnosti:

I smjena:

07.30 – 09.00 – Prijem učenika u produženi boravak

09.00 – 10.00 – Korepeticija

10.00 – 10.45 – Odgojna aktivnost (usmjereni čas)

10.45 – 11.30 – Slobodne aktivnosti prema interesovanjima učenika

11.30 – 11.45 – Pripreme za ručak

11.45 – 12.15 – Ručak

12.15 – 12.45 – Odmor i relaksacija, odlazak u školu II smjena

II smjena:

10.30 – 11.30 – Prijem učenika u produženi boravak

11.30 – 12.30 – Slobodne aktivnosti prema interesovanjima učenika

12.30 – 13.00 – Pripreme za ručak

13.00 – 13.30 – Ručak

13.30 – 14.00 – Odmor i relaksacija

14.00 – 15.00 – Korepeticija

15.00 – 15.45 – Odgojna aktivnost (usmjereni čas)

15.45 – 16.30 – Pospremanje boravka, odlazak učenika kući

Okvirni kurikulum za usmjereni čas:

 

PODRUČJA

 

AKTIVNOSTI

GOVORNO I PISMENO IZRAŽAVANJE

(RAZVOJ GOVORNIH KOMPETENCIJA I KOREKCIJA GOVORNIH POREMEĆAJA)

 • slušanje i govorenje
 • čitanje
 • uočavanje zvukova u prostoru (zvuk, ton, glas)
 • glasovna analiza i sinteza
 • čitanje, pisanje, recitiranje
 • artikulirano i razumljivo govorenje
 • predstavljanje, postavljanje pitanja, izricanje zahtjeva, iskazivanje zahvalnosti
 • reproduciranje priča uz pomoć lutaka
 • igranje uloga
 • bogaćenje rječnika
LIKOVNO –TEHNIČKI RAD
 • percepcija- vježbe za razvoj klasifikacije, sortiranje, razvrstavanje
 • razvoj fine motorike
 • okulo-manuelna integracija
 • razvoj autonomije
KULTURNO-UMJETNIČKI RAD I EKOLOGIJA

 

 

·         razvijanje prikladnih moralnih vrijednosti, osjećaja za vlastitu i kolektivnu odgovornost, pozitivnih osobina ličnosti te osobnog kodeksa moralnog ponašanja

·         odgovorno, temeljito i redovito pisanje domaćih zadataka

·         učenje i vježbanje pravila ponašanja u razredu, školi i na školskom igralištu

·         slušanje i slijeđenje upute

·         učenje tehnika opuštanja i relaksacije

·         vježbanje socijalnih odnosa između odraslih i djece i djece i djece

·         razvijanje kooperativnosti, odgovornosti, lojalnosti u skupini

·         obraćanje pozornosti na biljni i životinjski svijet

·         upoznajemo našu domovinu BIH

·         ponašanje u prometu

UMJETNIČKE I PLESNE AKTIVNOSTI

 

 • razvijanje osjećaja za ritam i  tempo
 • povezivanje govora s ritmičkim kretnjama
 • pjevanje, sviranje
 • pokret, ples
 • likovno izražavanje: slikanje, risanje, oblikovanje, rad na staklu, rad na svili
ZABAVA, IGRE, REKREACIJA
 • učenje društvenim igrama
 • igre oponašanja
 • grupno improviziranje igara popraćeno ritmom, pokretom i mimikom
TJELESNI ODGOJ ·         sport: fudbal, odbojka,

 • elementarne igre
 • izlazak u park i improvizirane dječje igre
 • odlazak u salu za tjelesni odgoj –učestvovanje u sportu  (košarka, fudbal, odbojka)

 

Osim neposrednog rada sa djecom, odgajatelji produženog boravka će obavljati sve pripadajuće administrativne poslove  i sarađivati sa roditeljima i nastavnicima učenika.

. U ovoj školskoj godini planirane su sljedeće  sekcije:

 • art radionica
 • dramsko-recitatorska sekcija

Poseban akcenat u radu bit će usmjeren na socijalizaciju, povećanje nivoa samostalnosti i opštu funkcionalnost učenika. Produženi boravak je boravak učenika nakon škole i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

DNEVNI/PRODUŽENI BORAVAK RAZREDNA  NASTAVA

Dnevni/produženi boravak je boravak učenika nakon škole i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Planirani broj učenika (V-IX) Broj grupa Broj nastavnika
22 2 2

 

U vrijeme boravka učenici su obuhvaćeni produženim defektološkim tretmanom, a prema ličnim potrebama i rehabilitacijskim programima.

Produženi boravak će raditi svaki radni dan od  07:30 do 16:30 sati prema unaprijed usklađenim smjenama u školi. Za sve aktivnosti kao za evidenciju i praćenje postignuća učenika i evidinciju boravka vodit će se dnevnik rada. Multidisciplinaran pristup će se očitovati  kroz  saradnju sa svim članovima Stručnog tima Zavoda: direktoricom, pedagogicom, psihologicom, socijalnom radnicom, logopedima i medicinskim osobljem.

 

Raspored dnevnih aktivnosti:

I smjena:

07.30 – 09.00 – Prijem učenika u produženi boravak

08.00 – 08.30 – Jutarnji sastanak (razgovor / neformalna komunikacija: koji je dan, mjesec,

                         godišnje doba, imena broj djece, vrijeme, muzika i pokret

09.00 – 10.30 – Doručak  (kulturno-higijenske navike)

10.30 – 11.20 – Usmjerene aktivnosti (rad na akademskim i kreativnim sposobnostima)

11.20 – 12.00 – Ručak ( kulturno -higijenske navike)

12.10 – 12.45 – Organizovane slobodne aktivnosti (odlazak u salu, vježbe, muzičke igre, igre

                          u paru, igre u koloni, u krugu, igre sa igračkama, puzzle, lego kocke, nizanje

                          perli, slikovnice i crtani film) 

12.45 – 13.00 – Spremanje i odlazak u školu II smjena

 

II smjena:

10.30 – 11.10 – Prijem učenika u produženi boravak

11.15 – 11.30 – Vježbe i relaksacija ( u zdravom tijelu zdrav duh)

11.30 – 12.00 – Popodnevni sastanak (razgovor / neformalna komunikacija: kako su proveli

                          dan u školi, koji je dan, mjesec, godišnje doba, imena,broj djece,vrijeme,

                          muzika i pokret)

12.10 – 12.40 – Organizovane slobodne aktivnosti (odlazak u salu, vježbe, muzičke igre, igre

                          u paru, igre u koloni, u krugu, igre sa igračkama, puzzle, lego kocke, nizanje

                          perli, slikovnice i crtani film) 

12.40 – 13.00 – Kulturno -higijenske navike

13.30 – 15.00 – Korepeticija

15.00 – 16.00 – Usmjerene  aktivnosti (rad na akademskim i kreativnim sposobnostima)

16.00 – 16.30 –Organizovanje slobodnih aktivnosti, odlazak učenika kući