Općina Stari Grad je prva općina u Kantonu Sarajevo koja je krajem maja ove godine postavila ulične kontejnere za e-otpad na tri lokacije. Zelenih beretki preko puta br.10, Bistrik iznad br.50 i Safvet-bega Bašagića 69. Veoma brzo Općina Stari Grad, u saradnji sa firmom Zeos, pokreće projekat „Sakupljanje EE-otpada“ i u osnovnim školama na svom području, a u projektu će učestvovati i Zavod Mjedenica. U sklopu projekta sve škole će dobiti limene palete koje će biti postavljene u holu škola, a projekat će početi 14.oktobra.

Na Dan planete Zemlje, 22. aprila, u jednoj od škola bit će upriličena manifestacija dodjele nagrada i zahvalnica za škole koje su sakupile najviše otpada, a firma Zeos nagradit će pojedince iz svake škole za nabolje urađeni rad na temu: „Od starog novo“. Također, za učenike će biti organizovana edukacija i prezentacija o pravilnom odlaganju EE-otpada. Cilj projekta je odgojiti ekološki savjesnu i svjesnu djecu, te sa edukacijom početi od najranijih dana, još u osnovnoj školi.

EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. Kako bi se spriječio štetan uticaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

 

Image