Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), direktorica Javne ustanove Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece  „Mjedenica” Sarajevo,  objavljuje          

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2.2022. do 28.2.2022. godine. 

U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, te smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Zavoda mjedenica@hotmail.com ili putem pošte na adresu, Mjedenica br.34 Sarajevo.

IV– Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji mogu dostaviti odmah ili je dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole, ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 207-963 ili e-mail mjedenica@hotmail.com.

D I R E K T O R/ICA

Dr. Mirsada Čakal, s.r.

Preuzmite zvanični dokument: POZIV ZA UPIS