Već desetljeće u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ se sprovodi projekat koji finansira općina Stari Grad pod nazivom „Podrška djeci sa govorno-jezičkim poteškoćama na području općine Stari Grad“. Pored individualnog rada sa djecom, instruktivnih smjernica za nastavno osoblje i roditelje redovno se održavaju i edukacije. Takva jedna edukacija održana je u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ 06.03.2024 godine a povod je bio obilježavanje Evropskog dana logopeda s ciljem podizanja svjesti o poremećajima komunikacije, jezika i govora te ulozi logopeda i njihovoj međusobnoj saradnji sa ostalim stručnjacima koji su uključeni u rad sa djecom. Predavanje su realizovali logopedi i defektolozi/edukatori-rehabilitatori iz „Mjedenice“ u prostorijama osnovne škole za roditelje učenika od I-IV razreda a teme su bile: „Razvoj i poticaj govora i jezika kod djece“ i „ Edukacijsko rehabilitacijski tretmani“. Nakon predavanja sa roditeljima su obavljeni savjetodavni razgovori učenika uključenih u tretmane. Kontinuirana saradnja logopeda i defektologa/edukatora-rehabilitatora sa roditeljima i nastavnim osobljem neizostavljiv je dio tretmana kao ključ uspjeha za djetetov napredak.